N A T J E Č A J za izbor tri voditelja ustrojbenih jedinica

Na temelju članka 46. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar, Senat Univerziteta svojom odlukom od 12.9.2018., raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor tri voditelja ustrojbenih jedinica

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar.
Za voditelja departmana (dekana ustrojbene jedinice) može biti izabran kandidat iz reda nastavnika Univerziteta, biran u znanstveno nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora koji se ističe u nastavno-znanstvenom ili nastavno-umjetničkom radu, koji u sveučilišnoj sredini uživa ugled kreativne osobnosti, koji je sposoban da rukovodi složenim znanstveno-nastavnim i znanstveno-umjetničkim sustavom.

Voditelj departmana se bira na razdoblje od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju prethodno naznačenih uvjeta, opsežan životopis, program rada i razvoja ustrojbene jedinice za čije se rukovodeće mjesto prijavljuje.
Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave dostaviti na adresu:
UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar
Kneza Domagoja 12, 88 000 Mostar
s naznakom „Prijava na natječaj za izbor voditelja ustrojbene jedinice“- NE OTVARATI!

Posted in Natječaji.