NATJEČAJ za izbor u znanstveno-nastavna zvanja „viši asistent“

Temeljem odredbi članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012), članaka 66. i 67. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar i odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja od 24.10.2014. godine, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar raspisuje

 NATJEČAJ

za izbor u znanstveno-nastavna zvanja „viši asistent“

 

I.

Natječaj se raspisuje za znanstvena područja koja se izučavaju na I i II ciklusu studija predviđenih nastavnim planovima i programima Univerziteta kako slijedi:

  • izbor u znanstveno nastavno zvanje viši asistent znanstveno područje „društvenih znanosti“, polje „menadžment“…………………………………………………………………………tri (3) izvršitelja
  • izbor u znanstveno nastavno zvanje viši asistent znanstveno područje „društvenih znanosti“, polje „sigurnost i pravo“……………………………………………………………………..jedan (1) izvršitelj

 

II.

Pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije.

Uz prijavu za izbor potrebno je dostaviti:

  1. Životopis (curriculum vitae),
  2. Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. Preslik identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica i sl.),
  4. Diplomu o stečenoj akademskoj tituli.

Pravo sudjelovanja na natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju domaći i strani državljani.

 III.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adresu UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Kneza Domagoja 12, Mostar s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Rektor

prof. dr. sc. Marko Matić

Mostar, 24.10.2014.

Posted in Archive.