NATJEČAJ za prijem nastavnika i suradnika

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 12.11.2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za prijem nastavnika i suradnika bez zasnivanja radnog odnosa
za akademsku 2018./2019. godinu

 I.

Natječaj se raspisuje za prijem

  • 1 (jednog) nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora na znanstveno područje biomedicinskih znanosti, polje farmacija, grana farmakokinetika te
  • 1 (jednog) suradnika u znanstveno nastavnom zvanju višeg asistenta na znanstveno područje biomedicinskih znanosti, polje farmacija.

II.

Pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije.

Uz prijavu za izbor potrebno je dostaviti:

  1. Životopis (curriculum vitae),
  2. Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. Preslik identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica i sl.),
  4. Uvjerenje o prebivalištu,
  5. Diplomu o stečenoj akademskoj tituli,
  6. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje,
  7. Kopije objavljenih znanstvenih radova ili drugih publikacija.

Pravo sudjelovanja na natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju domaći i strani državljani.

III.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adresu UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Kneza Domagoja 12, Mostar s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, a najkasnije do 27.11.2018. godine.

Posted in Natječaji.