Rektor

Stručno-znanstveni voditelj Univerziteta je Rektor, sukladno Zakonu i statutu.

Mandat Rektora traje četiri godine i može se ponoviti.

Rektor za svoj rad u domenu akademskih pitanja odgovara Senatu, a u domenu poslovanja Upravnom vijeću. Rektoru u obavljanju funkcije pomažu prorektori i tajnik.

Rektora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju svoje funkcije zamjenjuje prorektor.

Rektor može ovlastiti, u pisanom obliku, treću osobu iz reda zaposlenika, s točno naznačenim opsegom ovlaštenja i vremenom u kojem mijenja Rektora.

Rektor može imenovati radne, odnosno stručne grupe za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja neophodnih za ostvarivanje svoje funkcije, odnosno za odlučivanje Upravnog vijeća o određenim pitanjima.

 

Poslovi Rektora

(1) Rektor univerziteta, obavlja poslove utvrđene Zakonom i statutom, a naročito:

 1. zastupa i predstavlja Univerzitet u akademskom području
 2. organizira i rukovodi radom Univerziteta i odgovoran je za zakonitost rada Univerziteta
 3. predlaže opće akte i donosi pojedinačne akte sukladno Zakonu i Statutu
 4. predlaže Upravnom vijeću i Senatu mjere za unapređenje rada Univerziteta
 5. predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Univerziteta
 6. predlaže Upravnom vijeću i Senatu planove rada i razvoja Univerziteta
 7. izvršava odluke Upravnog vijeća i drugih tijela Univerziteta
 8. odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog statutom Univerziteta
 9. odlučuje o prijemu, pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa na prijedlog poslovnog menadžera i organizacijske jedinice
 10. podnosi Upravnom vijeću izvješće o financijskom poslovanju Univerziteta
 11. naredbodavac je za izvršenje financijskog plana
 12. sudjeluje u radu Rektorskog zbora
 13. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Osnivateljskom aktu i statutu.

Rektor Univerziteta, je odgovoran za provođenje zakona i izvršavanje odluka mjerodavnih tijela vlasti i tijela Univerziteta u obavljanju registrirane djelatnosti.

Rektor Univerziteta obvezan je poništiti, odnosno, obustaviti od izvršenja odluku, ako je protivna Zakonu, i drugim propisima, te Statutu Univerziteta.

 

Odgovornost Rektora

 1. Rektor je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Univerziteta.
 2. Rektor jednom godišnje podnosi Upravnom vijeću i Senatu izvješće o svom radu.

 

Prestanak mandata Rektora

Rektoru univerziteta prestaje mandat:

 • istekom mandata na koji je biran;
 • ispunjenjem zakonskih uvjeta za mirovinu;
 • prijevremenim razrješenjem;
 • ostavkom
 • izborom na neku drugu dužnost nespojivu s dužnošću Rektora univerziteta.

 

Prorektor

Rektoru u radu pomažu prorektori. Njihov djelokrug te prava i obveze utvrđuju se Pravilnikom o ustroju radnih mjesta.

Mandat prorektora traje do isteka mandata Rektora. Ista osoba može biti izabrana za prorektora najviše dva puta uzastopce.

Rektor može ovlastiti prorektore da ga zamjenjuju u zastupanju i predstavljanju Univerziteta te u pripremi i vođenju sjednice Senata.