Upravno vijeće

Upravno vijeće je najviše tijelo upravljanja Univerziteta.

Upravno vijeće Univerziteta ima sedam članova. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Rektor i prorektori, te članovi Senata Univerziteta ne mogu biti članovi Upravnog vijeća Univerziteta.

Upravno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom, Osnivateljskim aktom i statutom, a naročito:

 1. daje prethodnu suglasnost na Statut Univerziteta;
 2. donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta na prijedlog Rektora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata;
 3. utvrđuje planove financiranja i razvoja;
 4. donosi godišnji program rada Univerziteta, na prijedlog Senata Univerziteta;
 5. donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun;
 6. usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad Rektora u domenu financijskog poslovanja;
 7. odlučuje o korištenju sredstava sukladno statutu;
 8. odgovara Osnivatelju za financijske rezultate rada Univerziteta;
 9. podnosi Osnivatelju izvješće o poslovanju Univerziteta najmanje jednom godišnje;
 10. donosi odluku o osnivanju i prestanku rada ustrojbenih jedinica, na prijedlog Senata;
 11. donosi odluku o osnivanju, ukidanju i statusnim promjenama, sukladno zakonu i Statutu;
 12. donosi i druge opće akte sukladno zakonu i Statutu Univerziteta;
 13. odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke tijela Univerziteta koja su u prvom stupnju odlučivala o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa
 14. obavlja i druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, a odluka je pravovaljana ako se za nju izjasni većina od ukupnog broja članova Upravnog vijeća.