Prijedlozi i žalbe

PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE

Ukoliko imate prijedloge za poboljšanje nastave i samog nastavnog procesa pišite nam. Prijedlog za poboljšanje kvalitete može dati svaki pojedinac, poduzeće, udruženje ili institucija. Cilj ovog obrasca je unaprijeđenje uvjeta studiranja, veća pripremljenost sadašnjih i budućih studenata za izazove na tržištu rada.

ONLINE OBRAZAC ZA PRIJEDLOGE ZA POBOLJŠANJE

PRIJAVA ŽALBE

Prijavu žalbe popunjava student koji želi podnijeti primjedbu ili žalbu, a prethodno su iscrpljeni svi drugi načini za uklanjanje uzroka žalbe. Ova prijava se temelji na Pravilniku o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studenata. Popunjavanjem prijave student potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Pravilnika o studiranju i Pravilnika o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studiranja.

Cilj ovog obrasca je prikupljanje osnovnih informacija o uzroku žalbe ili primjedbe te uklanjanje utvrđenih uzroka pravedno i učinkovito koliko god je to moguće. Prijava žalbe treba biti podnijeta u vremenskom roku koju koji je definiran Pravilnikom o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studenata.

ONLINE OBRAZAC ZA PRIJAVU ŽALBE