Često postavljena pitanja

U kojem vremenskom razdoblju se održavaju upisi na Univerzitet i koja je dokumentacija potrebna za upis?

Svake godine u mjesecu lipnju/junu raspisuje se natječaj za upis novih studenata u kojem je određen krajnji rok za upis na neki od Departmana Univerziteta.
Natječaj se raspisuje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine, internetska stranica Univerziteta). Uz prijavnicu za upis, koja se može preuzeti s internetske stranice Univerziteta, potrebno je dostaviti:

 1. kratki životopis (curriculum vitae)
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. uvjerenje o državljanstvu (za strane državljane)
 4. preslika osobne iskaznice
 5. liječničko uvjerenje o sposobnosti za studij
 6. dvije fotografije za index (dimenzija 4×6 cm),
 7. završna svjedodžba i svjedodžbe za sva četiri razreda srednje škole (u originalu ili ovjerenom prijepisu)
 8. diploma o završenom obrazovanju za upis na II i III ciklus studija (original ili ovjeren prijepis)
 9. potvrda o uposlenju (samo za studente koji studiraju vanredno)
 10. motivacijsko pismo (samo za upis na poslijediplomske studije)
 11. uplatnica na iznos od 150,00 KM u svrhu izrade indexa i upisnog materijala.

Obavljaju li stručne službe Univerziteta priznavanje/nostrifikaciju inozemnih diploma? Koji dokumenti su potrebni za priznavanje/nostrifikaciju diplome?

Priznavanje (nostrifikacija) diplome ili drugih javnih dokumenata o stečenom visokom obrazovanju ili znanstvenom stupnju vrši se na zahtjev državljana BiH, kao i stranih državljana, odnosno osoba bez državljanstva (apatrida) koje za to imaju pravni interes u BiH.

Uz zahtjev za priznavanje obrazovne isprave, koji možete preuzeti u studentskoj službi Univerziteta, prilaže se:

 • obrazovna isprava o obrazovanju u inozemstvu u originalu ili ovjerenom presliku;
 • prijevod isprave na hrvatski, bosanski ili srpski jezik ovjeren od stalnog sudskog tumača (ukoliko je isprava na stranom jeziku);
 • prijepis ocjena u originalu kao i prijevod na jedan od službenih jezika BiH, ovjereno od strane stalnog sudskog tumača (ukoliko je isprava na stranom jeziku);
 • plan i program obrazovanja u inozemnoj obrazovnoj ustanovi;
 • uvjerenje o prebivalištu;
 • preslika osobne iskaznice;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o uplati naknade za troškove postupka;
 • obrazovna isprava o obrazovanju u Bosni i Hercegovini stečenom prije obrazovanja u inozemstvu.

U zahtjevu za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju, podnositelj je dužan navesti je li isti zahtjev već podnosio nekom drugom organu.
Univerzitet može od podnositelja zahtjeva tražiti i druge dokaze iz kojih se može steći uvid u trajanje i druge uvjete obrazovanja u inozemstvu te prava koja obrazovna isprava daje u zemlji u kojoj je stečena.
Po prijemu svakog pojedinog zahtjeva stalno stručno Povjerenstvo od pet članova, imenovano od strane Senata, vrši nostrifikaciju diplome ili drugih javnih dokumenata.
Univerzitet je obvezan postupak nostrifikacije okončati u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. U osobito složenim slučajevima rok se može produžiti za dodatnih trideset (30) dana.

Kakva je procedura priznavanja ispita položenih na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi?

Uz zahtjev za ekvivalenciju kolegija, koji možete preuzeti u studentskoj službi Univerziteta, prilaže se:

 • prijepis ocjena u originalu kao i prijevod na jedan od službenih jezika u BiH, ovjereno od strane stalnog sudskog tumača (ukoliko je isprava na stranom jeziku);
 • plan i program obrazovanja u inozemnoj obrazovnoj ustanovi.

Rješenje o ekvivalenciji javnih isprava donosi se u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Što je DLWMS i kako se koristi?

DLWMS (Distance Learning Web Management System) Univerziteta je interni način komunikacije između studenata i osoblja Univerziteta. Studentskom online servisu se pristupa putem internetske stranice http://student.ckm.ba. Pri upisu, uz svu potrebnu dokumentaciju, studenti dobivaju i podatke za pristup studentskom online servisu, u zavisnosti od stupnja studija koji upisuju.

Gdje mogu pronaći raspored održavanja nastave?

Raspored održavanja nastave (kao i svaka izmjena rasporeda) dostupan je svim studentima na naslovnoj stranici DLWMS kao i na oglasnim pločama u službenim prostorijama Univerziteta.
Rasporedi su razvrstani po ciklusima, godinama studija i nastavnim smjerovima.

Kako prijaviti ispit?

Ispiti se prijavljuju isključivo online ─ putem DLWMS-a, najkasnije pet (5) dana prije zakazanog termina ispitnog roka.
Ukoliko student nije u mogućnosti pristupiti ispitu, ispit mora odjaviti najkasnije 24 sata prije održavanja ispita. U protivnom, smatra se da student nije položio ispit.

Je li potrebno prijaviti parcijalni ispit?

Ne. Termin održavanja parcijalnog ispita određuje predmetni nastavnik ili asistent tijekom predavanja.

Gdje se objavljuju rezultati ispita?

Rezultati ispita objavljuju se na DLWMS-u i/ili na oglasnoj ploči Univerziteta.

Kako postupiti ukoliko izgubim ili zaboravim šifru za pristup DLWMS-u ili imam tehničkih problema s korištenjem istog?

Ukoliko izgubite šifru za pristup DLWMS-u ili imate tehničkih problema pri pristupu ili korištenju servisa, potrebno je u što kraćem roku obratiti se administratoru DLWMS-a na mail admin@ckm.ba.

Kako mogu dobiti Potvrdu ili Uvjerenje o studiranju?

Potvrde i/ili Uvjerenja izdaje studentska služba na osobni zahtjev studenta.
Student može zatražiti potvrdu i/ili uvjerenje od voditelja studentske službe svakog radnog dana u vremenskom razdoblju od 8.00 do 16.00 sati.
Potvrde se izdaju najkasnije u roku od 24 sata od dana prijema zahtjeva.

Kako izraditi i prijaviti završni rad?

Na naslovnoj stranici DLWMS-a potrebno je birati ‘Dokumenti’ pa ‘Opći dokumenti’.
Prateći upute ponudit će vam se „Uputstvo za izradu završnog rada“, „Upute o prijavi i obrani završnog rada“, kao i obrazac idejnog projekta.
Detaljnim čitanjem Uputa dobit ćete odgovor na sva pitanja koja se tiču načina izrade, predaje i obrane završnog rada.