Osiguranje kvalitete

Na osnovu Pravilnika za osiguranje kvaliteta i metoda samovrednovanja koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća broj: UV-89/2015 od 23.2.2015., osnovano je tijelo odgovorno za kvalitet koje nosi naziv Odbor za osiguranje kvalitete. Organizacijsku strukturu sustava za kvalitetu čine:

 • Odbor za osiguranje kvalitete i
 • Ured za osiguranje kvalitete.

Odbor za osiguranje kvalitete obavlja sljedeće aktivnosti:

 • Rukovodi sustavom osiguranja kvalitete na Univerzitetu;
 • Predlaže mjere za povećanje kvalitete i izmjene i dopune politike kvalitete na Univerzitetu;
 • Koordinira sustav izvješćivanja o kvaliteti;
 • Prati djelotvornost postupka unapređenja kvalitete;
 • Nadzire efikasnost provedbe internih mehanizama za osiguranje kvalitete na razini Univerziteta;
 • Inicira i predlaže postupke i dokumente vezane za institucionalnu akreditaciju Univerziteta;
 • Obavlja ostale aktivnosti vezane za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju.

Odbor za osiguranje kvalitete ima 11 članova (od čega 36,36% studenata) i sačinjavaju ga:

 • Rektor ili Prorektor za međunarodnu suradnju Univerziteta,
 • Voditelji departmana organizacijskih jedinica,
 • Prorektor za nastavu,
 • Predstavnik nastavnog osoblja,
 • Predstavnik suradničkog osoblja,
 • Tri predstavnika studenata,
 • Vanjski konzultant.