Tijela Univerziteta

Tijela Univerziteta su: Upravno vijeće, Senat i Rektor.
Univerzitet može imati i druga stručna i rukovodna tijela.
Osnivanje, nadležnost, sastav, trajanje mandata, način izbora i razrješenja, djelokrug i način rada i odlučivanja tijela Univerziteta uređuje se Statutom sukladno Zakonu.

Shema organizacijske i upravljačke strukture UMZ-page-001Slika: Organizacijska i upravljačka struktura Univerziteta